Praat mee
Praat mee

De provincie zou alleen in de 'top 40' monumenten van Gelderland moeten investeren

Bas Govaarts October 29, 2019 2107 keer bekeken 15 comments

 

Stelling: de provincie zou alleen in de 'top 40' monumenten van Gelderland moeten investeren.

Dat betekent dat de provincie bijvoorbeeld alleen de meest iconische en beeldbepalende monumenten zou ondersteunen. En/of bijvoorbeeld de monumenten met de meeste historische waarde en/of degene die de meeste bezoekers trekken.

Ben jij het eens of oneens met deze stelling? Vind jij dat de provincie in een beperkt aantal Gelderse "parels" moet investeren? Of moet de provincie het totale budget voor monumenten gebruiken om het Gelders erfgoed in de volle breedte te ondersteunen?

Reageer op onze stelling en praat mee over het nieuwe Gelderse beleid op monumentaal erfgoed. Hieronder kun je achtergrondinformatie vinden en reageren op de stelling.

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben vorige maand de notitie "Provinciale aanpak monumentaal erfgoed" vastgesteld (inclusief bijlage). Deze notitie vormt de basis om met Provinciale Staten in gesprek te gaan over de rol van de provincie bij Gelderse monumenten. Gelderland is rijk aan monumentaal erfgoed. Dit draagt bij aan het unieke karakter van onze provincie en dat willen we graag versterken en voor de toekomst behouden. In 2019 was de vraag naar subsidie voor de restauratie van monumenten veel groter dan het beschikbare budget. Omdat naar verwachting de vraag onverminderd groot zal blijven moet de provincie keuzes gaan maken. Om een afweging in deze keuzes te maken horen we graar jouw mening!

15  Comments

Fields with an * are required.

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...
Nienke October 29, 2019

De top 40 monumenten hebben waarschijnlijk veel minder moeite om aan fondsen te komen dan de kleinere. Juist die kleinere monumenten dreigen dan te verdwijnen en dat zou zonde zijn. Investeren in de breedte dus en minder naar de top 40.

MvB October 29, 2019

In de breedte!! Laten we samen zorgen voor een zichtbaar verleden op veel plekken. Alles moderniseert ontzettend hard; bebouwde omgeving is koud en kil. Erfgoed geeft een goed gevoel voor de woonomgeving. Mensen leven over al niet rondom 40 topstukken!!

Tilly Macleane October 30, 2019

Er kan gedacht worden aan een vorm, waarbij waardering wordt toegekend aan de mate waarin voldaan wordt aan vooraf omschreven criteria. Denk aan cultuurhistorische waarde, betrekking omgeving, openstelling voor publiek. Hoe hoger de score op criteria, des te meer subsidie beschikbaar.... Daarnaast zal een "top 40" eventueel ook rijksmonumentaal zijn (?) en hebben daardoor via het RCE meer subsidiemogelijkheden. Kortom, breed inzetten en niet uitsluiten.

Leo Endedijk October 30, 2019

Erfgoed heeft zoveel verschillende waarden. 40 Toppers doet daar afbreuk aan en betekent alleen maar steun voor enkelen en verval voor de meesten.

Jarno van wely November 04, 2019

Als het behoud van ons erfgoed in Gelderland niet breed gedragen word, verwacht binnen enkele jaren dat het verval al zichtbaar zal zijn! Hebben we nog steeds niets geleerd van de fouten in het verleden! Het subsidie bedrag zou ik persoonlijk jaarlijks het zelfde laten, zo kunnen de restauratiebedrijven daar op
In spelen met aantrekken jonge medewerkers! Zo blijft het aanbod het zelfde! Bij te veel subsidie krijgen de Gelderse restauratiebedrijven het zelf niet klaar, en komen bedrijven van buiten de provincie ons provinciegeld opmaken! En bij minder subsidie hebben de Gelderse restauratiebedrijven werk te kort zodat zij weer mensen moeten gaan ontslaan! En deze mensen zijn we dan kwijt in de restauratie

DPvK November 05, 2019

Oneens! En wel met grote overtuiging. De kracht van Erfgoed Gelderland en haar toeristische aantrekkingskracht is niet enkel gebaseerd op een 'top 40', maar wordt gevormd door het landschap in combinatie met de vele m.n. gemeentelijke monumenten. Een soort monumenten dat van oudsher al de minste aandacht en financiële ondsteuning krijgt, en waaronder zich ook op kleine schaal pareltjes bevinden. Natuurlijk zijn de kastelen de kers op de taart, maar de hele setting waarin deze kastelen staan is cruciaal voor de cultuurhistorische setting en toeristische attractie.
Juist de vele particuliere eigenaren van (gemeentelijk) monumentale woningen krijgen weinig ondersteuning. Dankzij de provinciale ophoging van de gemeentelijke subsidie is het voor hen mogelijk om dit erfgoed in stand te houden. Met het oog op de bezuinigingen die veel gemeenten doorvoeren n.a.v. de tekorten ontstaan door de overheveling van de jeugdzorg naar de gemeenten, voorzie ik in de toekomst enkel een versobering van de gemeentelijke subsidies. Dát, en de forse opgave waarvoor deze monumenteneigenaren naast instandhouding staan m.b.t. verduurzaming van de vele woonmonumenten, zou al genoeg reden moeten zijn voor uw Staten om het erfgoedbeleid niet te versmallen voor enkel de 40 belangrijkste monumenten. Ik snap dat de lobby vanuit deze monumenten groot is, maar bedenk u dat juist deze top 40 die lobby kunnen opzetten omdat ze met meer middelen, personeel en vrijwilligers een veel grotere indruk kunnen maken dan al die individuele monumenteneigenaren die in de avonduren en met particulier spaargeld proberen het erfgoed in Gelderland zo goed mogelijk achter te laten voor de volgende generaties.

Norbert Mergen November 12, 2019

Wat top is, is subjectief. Word bepaald vanuit een hedendaagse kijk op het verleden. Bovendien denk ik dat steun over de hele breedte meer draagvlak heeft bij de inwoners van de provincie. Wat belangrijk is kan zeer lokaal zijn.

Cathrijn Haubrich November 12, 2019

Ik ben heel erg tegen de stelling dat de provincie in een beperkt aantal monumenten zou moeten investeren. Daarvoor heb ik een aantal argumenten:
1 Wie bepaalt in vredesnaam welke monumenten tot de 'parels' zouden behoren? Gaat dat op basis van ervaren binding van onze eigen Gelderlanders? Gaat dat op basis van toeristische waarde voor externe (niet Gelderse) bezoekers? Gaat dat op basis van 'geobjectiveerde' cultuurhistorische waarde? Kortom: is dit geen verkapte bezuinigingsmethodiek?
2 Gelderland is zo groot, zijn 40 monumenten dan wel in staat om de hele provincie min of meer te dekken? En als dat niet zo is, hoe verdedig je dan dat je die 40 parels hebt uitgekozen? Ik dacht, dat monumenten juist ook de binding met Gelderland van Gelderlanders zouden moeten versterken. Dat impliceert niet per sé dat de meest 'waardevolle' monumenten (zie 1) ook die binding van inwoners met hun Gelderland zouden versterken.
3 Ik weet zeker, dat de Sabelspoort naast het provinciehuis heel veel mensen geen *** kan schelen. Toch is het cultuurhistorisch een waardevol monument. Gaat dat nu wel of niet tot de parels behoren?
4 Ik zie in deze discussie opnieuw een 'economisering' van waarden. Gaat een rijke provincie als Gelderland zich verlagen tot beperking van behoud van monumenten, terwijl er miljarden op de spaarrekening staan?

Bob Middelburg November 12, 2019

Het zou onjuist zijn om alleen in de top 40 te investeren. Deze krijgen toch al de meeste aandacht en daardoor ook het meeste geld. Er zijn in onze provincie vele waardevolle monumenten, groot en klein. Onderhoud en restauratie zijn kostbaar. Dus Provinciale Staten kies straks voor een eerlijke verdeling en werk er een mee dat zoveel mogelijk monumenten voor volgende generaties behouden kunnen worden.

Wouter November 13, 2019

Een monument hebben brengt ook restricties met zich mee. De subsidie/compensatie dient er voor om de meerprijs die deze restricties met zich meebrengt deels te vergoeden (in de praktijk is denkt het de meerprijs nooit). Dus als de subsidie verdwijnt zou ook de monumentenstatus moeten verdwijnen. Maar dat lijkt me maatschappelijk niet gewenst.

Rens van Grunsven November 13, 2019

In de breedte investeren! De meest iconische en beeldbepalende monumenten hebben waarschijnlijk minder moeite aan voldoende financiële middelen te komen.

jan November 13, 2019

Met deze stelling ben ik het absoluut niet eens. Het getuigt zelfs van minachting voor andere monumenten. Wie bepaalt trouwens wat de top 40 is van Gelderse monumenten? Over de eerste monumenten op die lijst zal weinig twijfel bestaan. Maar aan het einde van die lijst komen monumenten te staan van degene die het welbespraakst zijn. Ik ben bang als dat plan door gaat dat je Franse toestanden krijgt. Met enige regelmaat stort daar het een of andere kasteel in omdat het onderhoud door de eigenaar niet meer te betalen was.

CP November 15, 2019

Ook ik ben het niet eens met de stelling. Er zijn zoveel meer interessante kleine(re) monumenten. Natuurlijk is de top ook belangrijk, maar daar is vaak ook ondersteuning uit grotere landelijke fondsen mogelijk. De provincie zou de kleinere, minder bekende monumenten moeten ondersteunen.

Bas Govaarts November 26, 2019

Beste reageerders, bedankt voor jullie reactie. Het lijkt erop dat jullie het allemaal met elkaar eens zijn: provincie Gelderland zou zich niet alleen moeten richten op de ‘top 40 monumenten’, maar zou in de breedte moet investeren in monumentaal erfgoed. Dit brengt meteen een nieuw vraagstuk naar boven. Er zijn namelijk +- 20.000 monumenten in Gelderland en we kunnen als provincie niet in alle monumenten investeren. In 2019 was de vraag naar subsidie voor de restauratie van monumenten veel groter dan het beschikbare budget en daarom moet de provincie keuzes maken.

Ik nodig jullie graag uit om te reageren op onze volgende vraagstelling door in de bovenste balk op "praat mee" te drukken en vervolgens de vraagstelling te selecteren: "Hoe zou de provincie het beschikbare budget voor monumenten het beste kunnen verdelen?"

RUDIE VAN hAREN January 21, 2020

VERRUIM het budget. de nuon miljarden als ze nog ergens zijn kunnen daar best voor gebruikt worden. de monumenten zijn van het volk en het volk heeft voor de nuon gelden gezorgd. Maar het blijft moeilijk om hiervoor beleid te maken. Goede plannen eerst. goede controle op nu en functie . kan het nu of wellicht met uitstel, zoek en vraag naar cofinanciering. en last but not least. stel de eisen bij... de extra regels mbt uitvoering en offertes die er vroeger niet waren.

Cookie settings